Ministerstwo Zdrowia
Departament Zdrowia Publicznego
Warszawa 16.06.2014

Pani Grażyna Ochenkowska

Szanowna Pani

W odpowiedzi na pismo z dnia 6.06.2014 r. dotyczące ćwiczeń z obręczą hula hoop, Departament Zdrowia Publicznego pragnie podziękować za opracowanie zwierające koncepcję 18 ćwiczeń z ww. przyrządem. Przedmiotowe opracowanie jest ciekawą i praktyczna formą aktywności fizycznej zarówno dla dzieci, młodzieży i osób starszych.

Siedzący tryb życia stanowi czynnik ryzyka dla rozwoju wielu schorzeń, w tym chorób sercowo-naczyniowych, stanowiących główną przyczynę zgonów w skali światowej. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osoby w wieku 18-64 lata w celu zachowania zdrowia powinny tygodniowo podejmować aktywność fizyczną o natężeniu umiarkowanym przez co najmniej 150 minut lub intensywnym co najmniej 75 minut (1,2).

Mając na uwadze powyższe, Minister Zdrowia stoi na stanowisku, iż aktywność fizyczna i prawidłowe odżywianie należą do podstawowych potrzeb człowieka – warunkują zachowanie i umacnianie zdrowia w każdym wieku. Zwiększenie aktywności fizycznej ludności zostało ujęte wśród celów operacyjnych dokumentu pod nazwą, Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 – zwanego dalej „NPZ”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. NPZ uwzględnia problematykę nadmiernej masy ciała, co wyraża się przede wszystkim w celu operacyjnym nr 3: Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności oraz zmniejszenie występowania otyłości oraz celu operacyjnym nr 4: zwiększenie aktywności fizycznej ludności. Zgodnie z założeniami NPZ daje Ministrowi Zdrowia możliwość wpływu na działania innych sektorów w zakresie zdrowia i stanowi narzędzie do wspólnych (międzyresortowych) działań w realizacji poszczególnych celów strategicznych oraz operacyjnych wymienionych w NPZ.

W ramach NPZ działa Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia – zwany dalej „MZK NPZ”,  powołany zarządzeniem Nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia (3), a w jego skład wchodzą delegowani przez właściwych ministrów sekretarze lub podsekretarze stanu m.in. Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zgodnie z ww. zarządzeniem do zadań MZK NPZ należy koordynowanie działań ministerstw i instytucji w realizacji NPZ, a w szczególności: okresowe określanie priorytetów realizacji NPZ, okresowe ocenianie postępów realizacji zadań określonych w NPZ, opracowywanie projektów zmian w NPZ, inicjowanie przedsięwzięć służących upowszechnianiu założeń NPZ, dostosowywanie zasad monitorowania sytuacji zdrowotnej ludności do zasad rekomendowanych dla Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

W ramach MZK NPZ funkcjonują również dwie grupy robocze zajmujące się tematyką prozdrowotnej polityki żywieniowej: grupa robocza mająca za zadanie wypracowanie zasad profilowania żywności oraz grupa robocza mająca za zadanie wypracowanie rozwiązań prawnych, umożliwiających wprowadzenie zasad prozdrowotnej polityki fiskalnej. Przedstawiciele wymienionych grup roboczych MZK NPZ uczestniczą w spotkaniach Rady ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia.

Rada ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia 4 – zwana dalej „Radą”, funkcjonuje od listopada 2007 r. i jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Zdrowia. W jej skład wchodzą przedstawiciele licznych instytucji i organizacji: Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, Instytutu Matki i Dziecka, Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów, Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców, Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków, Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Spożywczy”, Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy”, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Polskiego Związku Fitness & Wellness, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Rada działa na rzecz zwalczania nadwagi i otyłości, w tym na rzecz realizacji „Narodowego programu przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym — Moduł I: Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawą żywienia i aktywności fizycznej”.

Ponadto Ministerstwo Zdrowia współfinansuje program pt. Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukacją społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej, którego realizatorem jest Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła. Realizację projektu zaplanowano na lata 2011-2016, a jego całkowity budżet wynosi 5 294 000 CHF, z dofinansowaniem strony szwajcarskiej (w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy) w wysokości 4 500 000 CHF, co stanowi 85% kosztów, 15% stanowi wkład krajowy.

Również Minister Zdrowia podejmuje działania zmierzające do znaczącego zmniejszenia odsetka uczniów nieuczestniczących w zajęciach wychowania fizycznego. Niniejsze działania realizowane są poprzez popularyzację wśród lekarzy oraz nauczycieli wychowania fizycznego zasad kwalifikacji lekarskiej do tych zajęć. W zakresie popularyzacji zasad | kwalifikacji Minister Zdrowia współpracuje z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym, które skierowało do lekarzy pediatrów i lekarzy rodzinnych apel o podjęcie działań na rzecz minimalizowania liczby zwolnień lekarskich uczniów z lekcji wychowania fizycznego poprzez udzielanie ich ^wyłącznie ze wskazań
zgodnych z rekomendacjami specjalistów. Materiały edukacyjne zostały również opublikowane w następujących podręcznikach dla lekarzy:

1. Oblacińska, B. Wojnarowska: profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza w opiece zdrowotnej nad uczniami; Instytut Matki i Dziecka; Warszawa 2002;
2. A. Jegier, J. Krawczyk: „Wybrane zagadnienia medycyny sportowej (rozdział „Medyczne aspekty sportu dzieci i młodzieży”) PZWL; Warszawa 2012. Dodatkowo, na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia http://new.mz.gov.pl, w dziale zdrowie i profilaktyka – Zdrowie matki i dziecka, znajduje się rozdział zatytułowany „Zdrowie ucznia”, zawierający omówienie kwestii zdrowia dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym, w tym również aktywności fizycznej i sportu wraz z zasadami kwalifikacji lekarskiej do zajęć wychowania fizycznego oraz rekomendacjami w zakresie profilaktyki wad postawy w środowisku nauczania i wychowania. Materiały te zostały również zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej celem ich popularyzacji wśród nauczycieli wychowania fizycznego.

Mając na uwadze powyższe, Departament doceniając Pani zaangażowanie w realizację działań na rzecz aktywności fizycznej życzy pełnej satysfakcji i wytrwałości w działaniach o tak istotnym celu.

Z up. Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego
Naczelnik Wydziału Psychiatrii i Patologii Społecznych
Dariusz Poznański